Mạch thu phát wifi ESP8266 ESP-01

80.000 

Mạch thu phát wifi ESP8266 ESP-01 được sử cho các ứng dụng IOT ( Internet of  Things).  Module này đã được nạp sẵn firmware giúp người dùng giao tiếp với wifi rất dễ dàng.